Bovenbouw primair onderwijs (8-11 jr)

In Keenvilla hebben leerlingen de basisvaardigheden (technisch) lezen, schrijven en basisrekenen onder de knie. Deze groep oefent met begrijpend lezen, spelling, oefent verder met handschriftontwikkeling en met complexere berekeningen als staartdelingen, breuken, verhoudingen en procenten. Daarnaast wordt het aanbod uitgebreid met kennis over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en burgerschap. Dit wordt vormgegeven in de themalessen, waarmee de lesdag gestart wordt. Ook worden er wekelijks kunstlessen gegeven, die aansluiten bij het thema en/of de seizoenen. Keenvilla wordt afgesloten met de basisschooleindtoets, tenzij het voor het kind relevant is om dat, in overleg, anders te organiseren.

De themalessen zijn gericht op algemene ontwikkeling. Thema’s als ‘water’, ‘de prehistorie’, ‘bodem- en waterdiertjes’ en ‘religie’ zijn een rijke voedingsbodem voor aanbod en gesprek. Verhalen vormen de basis en er wordt dan ook veel voorgelezen. Verwerking vindt o.a. plaats tijdens de wekelijkse kunstlessen en excursies. Voorbeelden van excursies zijn: naar een bosven gaan om verschillende waterwegen na te bouwen, op een archeologenkantoor verhalen horen en vondsten zien van een echte archeoloog, waterdiertjes uit de sloot scheppen en bestuderen (en weer teruggooien) of naar de Dom in Utrecht gaan. Ouders zijn betrokken bij deze uitstapjes.

Er wordt gestreefd naar een gezonde, brede ontwikkeling van ieder kind. Het kind wordt uitgedaagd op eigen niveau, terwijl er veel aandacht is voor hoe het zich in de groep verhoudt. Niveaus in de groep kunnen wisselend zijn, maar mogen niet zover uit elkaar liggen dat het geen geheel meer vormt. Iedere les bevat zowel een klassikaal deel als een individueel werkgedeelte. Daarnaast wordt er veel (buiten) gespeeld.