‘keen to learn’

Keenschool biedt onderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. We doen dit in een kleinschalige omgeving waar gezonde onderlinge (werk)relaties de norm zijn. De kerndoelen (primair onderwijs) en exameneisen (voortgezet onderwijs) zijn een leidraad en worden verrijkt met eigen en/of online materialen, excursies en projecten    die aansluiten bij de groep en individuen.

Ons doel is om jongeren, met behoud van eigenheid, op te leiden zodat ze de wereld van vandaag begrijpen en tegelijkertijd voldoende handvatten ontwikkelen om te kunnen bouwen aan de wereld van morgen. 

Een voorwaarde om te kunnen bouwen aan een gezonde wereld is dat we zicht hebben op hoe ons handelen relateert aan wat er van binnen leeft. Door bijvoorbeeld het gesprek te voeren over bepaalde (les)ervaringen, kan er inzicht komen in ons voelen en denken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid sommige dingen anders te gaan doen.

Ons onderwijs

In Keencottage (4-7 jaar) worden de eerste stapjes naar school gemaakt. Op school gaat het er anders aan toe dan thuis en zijn er leeftijdgenoten. Een jong kind krijgt de tijd om aan deze nieuwe omgeving te wennen. Er is regelmaat in de dag, maar zonder dwang en speels waar nodig. Naast thema/taal en rekenen is er veel ruimte voor knutselen/tekenen en spel (binnen en buiten). Ook wordt er veel voorgelezen. De leerkracht heeft zicht op en begeleidt waar nodig de onderlinge relaties, opdat de sociale verhoudingen vrij blijven. Dit biedt een veilig leerklimaat waarbinnen de leerlingen zich goed en gezond kunnen ontwikkelen.

Momenteel hebben wij geen Keencottage-groep. Wij zijn op zoek naar een bevoegd pabo docent die voeling heeft met onze manier van werken en die samen met ons een groep wil opzetten

In Keenvilla (8-11 jaar) wordt het leren wat serieuzer. De dag heeft een vast ritme waarin een themales, taal en rekenen in de ochtend gegeven wordt. Door het jaar heen worden verschillende thema’s als ‘water’ of ‘het oude Egypte’ behandeld, waar ook wekelijkse kunstlessen en excursies aan verbonden zijn. De werktijd wordt goed besteed, waardoor er voldoende ruimte overblijft om veel (buiten) te spelen. Keenvilla wordt afgesloten met een basisschooleindtoets, tenzij het voor het kind relevant is om dat, in overleg, anders te organiseren.

Onze eerste middelbare schoolafdeling heet Keenquest (10-14 jaar). Het aanbod wordt nu verbreed met meer moderne vreemde talen, science, geschiedenis en aardrijkskunde en ook wordt de transitie van rekenen naar wiskunde gemaakt. In Quest zullen we ook, weliswaar gedoseerd, de problemen en de uitdagingen in de wereld van vandaag behandelen. Doelstelling is om een brede basis van kennis en ervaringen op te doen die concrete handvatten bieden bij het leren van de meer abstracte ideeën en concepten in de bovenbouw. 

In Keenplus (13-16 jaar) vindt over het algemeen de grote groeispurt plaats met alle bijbehorende hormonale veranderingen. Er is een grote gevoeligheid rond het ego en hoe deze zich verhoudt tot de omgeving en de wereld als geheel. Tegelijkertijd is er nog weinig taal en levenservaring om op een gedegen en gezonde manier keuzes te maken. Dit vraagt om een begeleide, open en veilige sfeer, waar tijdens het werk ook ruimte is voor een grap of juist een serieus gesprek. Het is de tijd waarin jongeren vaak tot een inzicht komen ten aanzien van hun academische ambities. Leerlingen met havo of vwo ambities stromen door naar Keencollege, leerlingen met ambitie richting beroepsonderwijs werken toe naar een havo 3-4 overgangsrapport dat toegang geeft tot het mbo.

In Keencollege (15-18 jaar) wordt toegewerkt naar het maken van staatsexamens havo en vwo. De leerlingen weten inmiddels hoe er geleerd moet worden. Desalniettemin vormt de hoeveelheid stof, de abstractie van ideeën en concepten, de noodzaak van integratie van verschillende domeinen voor een correcte beantwoording van vragen en de druk / spanning van het examen doen een flinke uitdaging. Er is tijd en aandacht voor de individuele en natuurlijke processen van spanning (‘kan ik het wel?’)  en er is enige flexibiliteit wanneer de situatie daar om vraagt.

Waarom Keenschool?

Sommige ouders willen iets anders voor hun kinderen dan regulier onderwijs. Wij bieden een alternatief. 

Deze tijd, waarin we op een kantelpunt staan als maatschappij, vraagt dat we zicht krijgen op ons denken en handelen en dat we zin van onzin leren onderscheiden. 

Ons uitgangspunt is dan ook goede academische vorming op een plek waar je leert zicht te krijgen op wat er van binnen leeft. Onze binnenwereld bepaalt immers onze acties in de buitenwereld. 

Het is een hele uitdaging om een kind zijn of haar eigenheid te laten behouden, het goed op te leiden en het een verfijnd moreel kompas te laten ontwikkelen. Wij denken echter dat dat kan en nodig is om naar een maatschappij te groeien waarin ieder individu een volwaardige plek heeft en waar gezonde relaties met elkaar en onze (natuurlijke) omgeving de norm zijn.